Vréneli Stadelmaier

Algemene Voorwaarden, Privacyreglement en Klachtenreglement

Algemene Voorwaarden

SheConsult hanteert de Algemene Voorwaarden van de NOLOC:

1 Algemeen
1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Noloc: de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl).
Ondernemer: het Noloc-lid dat als zelfstandige ondernemer deze voorwaarden hanteert, i.c. SheCompany/SheConsult
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de Ondernemer.
Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de
Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de
Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de
hand.
2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte
van de Ondernemer.
2.3 Als Opdrachtgever aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.
3 Prijs
3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene
kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan
schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
4. Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de
verstrekte opdracht.
5. Geheimhouding
5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van
elkaars belangen.
5.2 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voorzover Cliënt toestemming geeft,
rapporteert de Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle
betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de
werkzaamheden valt hierbuiten.
6. Intellectuele eigendom
6.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen,
programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor
kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op
aanvraag van Opdrachtgever.
6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch
geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij
Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die de Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.
6.3 Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op
door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.
7.2 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de Gedragscode van zijn beroepsvereniging Noloc na.
7.3 De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te
bereiken.
7.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om de
werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de
waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.
8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk
verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding..
8.3 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en
werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.
Algemene voorwaarden Noloc-leden 2/3
9. Wijzigingen in de opdracht
9.1 Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden
dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid.
9.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving
diensovereenkomstig aanpassen.
10. Betalingsvoorwaarden
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.
Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de
overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
10.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van de Ondernemer een naar
zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en
zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
10.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de
Ondernemer in staat van faillissement geraakt.
10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding
verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
10.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd.
10.6 Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband
met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.
11 Ontbinding
11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten
overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van
Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op
vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
11.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van
schade aan opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt
en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze
ontbinding geleden schade.
12. Annulering
De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
12.1. Bij coaching, annulering binnen 24 uur voor aanvang van de coachsessie is 100% van het tarief verschuldigd, binnen 48 uur 50%. Voor 48 uur is geen vergoeding verschuldigd.
12.2 Bij trainingen of theatercolleges: bij annulering binnen 30 dagen is het volledige tarief verschuldigd. 
13 Klachten
13.1 Op klachten is de Klachtenregeling van de Ondernemer van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden
aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.
13.2 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of
nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het
handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere
opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
13.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij de Raad
voor Klachtenbehandeling van Noloc. De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad. Voor de particuliere
indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.
13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten,
verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de
particuliere opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.
14 Aansprakelijkheid
14.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg
is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade
waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd
behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal
uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan.
14.1b De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de
aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht.
14. 1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.
14. 1d De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de
overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
14.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op
anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.
15 Toepasselijk recht en forumkeuze
Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is
in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.
16 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

PrivacyReglement

Privacyreglement

SheCompany/ SheConsult, gevestigd aan Utrechtseweg 23a, 1381 GR, Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
SheConsult, Utrechtseweg 23a, 1381 GR, Weesp +31203080644

Functionaris Gegevensbescherming
Anita Steging is de Functionaris Gegevensbescherming van SheConsult. Hij/zij is te bereiken via finance@sheconsult.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SheConsult verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– gegevens werkgever
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in persoonlijk gesprekken,correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– Overige informatie die verstrekt is in het kader van persoonlijke coaching of training.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sheconsult.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SheConsult verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– In het kader van training of coaching: gegevens die relevant zijn om goed te kunnen trainen of coachen en/of dienen voor de trainer/coach als geheugensteun
– SheConsult verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
SheConsult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SheConsult) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SheConsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
SheConsult verstrekt geen informatie aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SheConsult gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SheConsult gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
-Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
-Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SheConsult en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sheconsult.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

SheConsult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SheConsult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@sheconsult.nl

SheConsult, Mei 2018

 

Klachten Reglement

SheConsult hanteert het klachtenreglement van de NOLOC:

KLACHTENREGELING
Behorend bij de ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening Noloc-leden
1. Algemeen
Deze klachtenregeling maakt als bijlage deel uit van de algemene voorwaarden die de Ondernemer in de relatie met
opdrachtgevers en cliënten hanteert. Deze regeling is van toepassing wanneer opdrachtgever/ cliënt (hierna te noemen:
indiener) een klacht heeft over de dienstverlening van Ondernemer.
2. Definitie
Onderwerp van een klacht kan zijn een gedraging of handeling door de Ondernemer of een door Ondernemer
ingeschakelde derde jegens indiener, dan wel het nalaten of weigeren daarvan. De indiener kan een klacht voorleggen
indien hij/zij van mening is dat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of weigeren daarvan, jegens hem/haar
onbehoorlijk is en/of hem/haar in gerechtvaardigde belangen treft.
3 Indiening van de klacht
3.1 De klacht wordt schriftelijk ingediend binnen acht dagen nadat de gedraging of handeling, dan wel het nalaten of
weigeren daarvan heeft plaatsgevonden, ofwel binnen acht dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat
het gebeurde aanleiding is voor een klacht. Overschrijding van de termijn kan niet-ontvankelijkheid tot gevolg hebben.
3.2 De Indiener omschrijft in zijn klacht om welk feit het gaat en op welke wijze hij/zij meent onbehoorlijk te zijn behandeld
en/of in zijn/haar belang te zijn geschaad.
3.3 De schriftelijke klacht wordt vertrouwelijk gericht aan het postadres van de Ondernemer.
4 Klachtbehandeling in eerste aanleg
4.1 Behandeling van de klacht vindt in eerste aanleg plaats door de Ondernemer.
4.2 De indiener ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarin worden de door de indiener
omschreven feiten geresumeerd en wordt aangegeven op welke wijze de Ondernemer de klacht zal onderzoeken.
4.3 De Ondernemer handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst. Doen zich omstandigheden voor die behandeling
van de klacht binnen deze termijn onmogelijk maken, dan wordt de indiener hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd
en wordt een andere, redelijke termijn voor afhandeling aangegeven.
5 Onderzoek van de klacht
5.1 Na kennisneming van de klacht stelt de Ondernemer een onderzoek in. Desgevraagd zal de indiener nadere toelichting
geven op zijn/haar klacht.
5.2 Ondernemer is bevoegd om alle informatie in te winnen die nodig lijkt te zijn voor de oordeelsvorming. Zo nodig kunnen
getuigen en/of onafhankelijke deskundigen worden geraadpleegd.
5.3 Het onderzoek van de klacht richt zich op de vraag of de omstreden handeling of gedraging, danwel het nalaten of
weigeren daarvan:
a. in strijd is met de bepalingen uit de overeenkomst tot dienstverlening;
b. zorgvuldig en met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke procedures tot stand is gekomen.
c. in overeenstemming is met de eisen van behoorlijk en professioneel gedrag alsmede met de normen die voortvloeien uit
de beginselen van redelijkheid en billijkheid.
6 Oordeel
6.1 Als de Ondernemer de klacht terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan indiener meegedeeld. Indien van
toepassing doet de Ondernemer aan indiener een voorstel voor herstel of compensatie, met inachtneming van wat
inzake overmacht en aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.
6.2 Als de Ondernemer de klacht niet terecht acht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de indiener medegedeeld.
Indien de indiener dit wenst, kan de opdracht/overeenkomst conform de Algemene Voorwaarden van de Ondernemer
met wederzijds goedvinden beëindigd worden.
7 Klachtbehandeling in tweede aanleg
7.1 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij/zij de klacht indienen bij de
Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl). De
Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel dat de Raad uitspreekt.
7.2 Voor de particuliere indiener is eveneens de in art. 6:236 sub n BW aangeduide regeling van toepassing.
8 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.

 

 

 

Al deze documenten zijn op te vragen bij ons secretariaat. Geheimhouding is een onderdeel van ons vak.  We zijn gebonden aan geheimhoudingsplicht. De cliënt kan ervan verzekerd zijn dat vertrouwelijke informatie bij SheConsult in veilige handen is. We hebben strikte regels omtrent het bewaren van gegevens en privacy.

Kamer van Koophandel: 52728595
BTW Identificatienummer: NL001441335B62
SheConsult is een handelsnaam van SheCompany

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.Je bent succesvol aangemeld voor de SheNews!